گابریل: تا ساعت 2 نیمه شب در بیمارستان بودم/ کادر فنی تشخیص داد بازی نکنم