ترابیان بعد از قطع همکاری با خسوس: اخلاق برخی مربیان خارجی به او تسری پیدا کرده بود