دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد افتتاح شد