کامرون امروز با رهبر حزب ملی اسکاتلند دیدار می‌کند/ اختیارات «هالیرود»، محور مذاکرات