رافائل بنیتس: از موقعیت‌های زیاد خود استفاده نکردیم