اهتزاز بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در شرق اصفهان