برای ما فوتبال خود زندگی است/ پرسپولیس همیشه باقی می‌ماند