هرچه در برابر دشمن بیشتر کرنش کنیم ،مثل سگ هارتر می شود