کارشناس روس: آمریکا از فروش نفت توسط داعش به ترکیه چشم پوشی می کند