ادامه دادن مذاکرات با شرایط کنونی احمقانه است/ پروتکل الحاقی بصورت عام به تصوب نمایندگان نخواهد رسید