عدول تیم مذاکره کننده از خطوط قرمز تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست/ ما مخالف توافق به هر قیمتی هستیم