در حوزه نشر، کارمند جز تهرانی برای مدیر شهرستانی تصمیم می گیرد