مهدوی‌کیا: می‌توانیم از فوتبال ایران الگوبرداری کنیم