نهادها و سازمان براساس وظیفه ذاتی خود با نمایشگاه همکاری نمی‌کنند