حکم اعدام شیخ نمر، هم‌نوایی با صهیونیزم جهانی برای مهار جریان حق‌طلب است