پرهیز از خطوط انحرافی و دغدغه گسترش اسلام از وظایف علما است