باید نوری را مهار کنیم/ ابراهیمی «ادا» درنمی‎آورد و بازی می‌کند