رهگیری بمب افکن راهبردی روسیه توسط جنگنده های انگلیسی