معاون رییس جمهوری: جایزه جهانی فردوسی به پژوهشگران این عرصه اهدا می شود