امیر قطر موضع اعراب را درباره توافق هسته ایران اعلام کرد