حفظ دستاوردهای برنامه تحول سلامت از وظایف خطیر دانشگاههای علوم پزشکی است