ایران برای رسیدن به توافق خوب وارد مذاکرات شده است