قلعه نویی در مواجهه با شاگردان مکتب حجازی / فرزندان ناصر خان حلقه مفقوده را یافته اند