ادینهو آقای گل زودهنگام لیگ برتر/ یک گل تا بهترین گلزن خارجی لیگ