هیچ پروژه جدیدی تا بهره‌برداری طرح‌های نیمه‌تمام در دماوند تعریف نمی‌شود