بازیکنان پایه آینده فوتبال را می سازند/ دنبال نتیجه گرایی نیستیم