وزیر ارشاد: تصور می‌کنم رهبری در مجموع از نمایشگاه راضی بودند