برای دفاع از کشورهای حوزه خلیج‌فارس از نیروی نظامی استفاده می‌‌کنیم