صفار: تا دیروز از دیوار سفارت آمریکا بالا می‌رفتند، امروز به‌دنبال پهن کردن فرش قرمز برای آمریکا هس