سومین جلسه بررسی فرصتهای شغلی رشته تاریخ برگزار می‌شود