بيش از 105 ميليارد تومان براي راه‌هاي روستايي کرمان هزينه مي شود