آخرین وضعیت سهام پدیده و میزان از زبان محسنی اژه ای