معاون اتحادیه بارفروشان: قیمت گوجه سبز به هشت هزار تومان رسید