حاشیه دربی3/ خیابانی گزارشگر دربی شد/10 هزار نفر در آزادی