تاج: جوانگرایی و کاهش هزینه‌ها دو کار مهم لیگ چهاردهم بود