وقوع انفجار در یک سازمان دولتی «الرمادی» با چندین کشته و زخمی