رهبر؛دشمن با اتحاد ما کاری از پیش نمی برد/ شیروانیان؛جرم ملت یمن این است که دنباله رو فرهنگ انقلابی م