ساچی: چند ماه است که رونالدو نتوانسته از سد یک مدافع بگذرد