کاهش هزینه و جوانگرایی دستاورد لیگ بود/ ۳۰ میلیارد گرفته‌ایم