تخصیص بالغ بر ۸ میلیارد ریال اعتبار به پروژه مصلای بیارجمند