پزشک پرسپولیس: بازی کردن گابریل بستگی به نظر کادر فنی دارد