دمشق: حضور اعراب در کمپ دیوید برای دریافت دیکته‌های جدید آمریکا است