الحیات: اعراب به دنبال کسب قدرت برابر با قدرت نظامی ایران هستند