چین: پکن به نقش سازنده خود در پرونده هسته‌ای ایران ادامه می دهد