تحریم‌های اصلی با مصوبه کنگره آمریکا لغو نمی‌شود/ ماندن بر سر میز مذاکره دیگر فایده‌ای ندارد