برخی هنوز امثال این شهید را مزدور می‌دانند!/ دغدغه‌های خاص رسول