امضای یک تفاهم نامه موسیقایی/ شهروندان افسرده را شاد کنیم