دوستی‌مهر: امیدواریم بتوانیم از نام ایران دفاع کنیم