بنتیس: گل دنیپرو درست نبود ولی ما هم در خط حمله خوب نبودیم