درخشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک رتبه بندی جهانی